ម៉ាស៊ីនផលិតសាច់ Patty CXJ-100

  • Auto Hamburger Patty Maker ម៉ាស៊ីនធ្វើប៊ឺហ្គឺសម្រាប់រោងចក្រ

    Auto Hamburger Patty Maker ម៉ាស៊ីនធ្វើប៊ឺហ្គឺសម្រាប់រោងចក្រ

    1.ហាំប៊ឺហ្គឺ patty ដោយស្វ័យប្រវត្តិអ្នកផលិតអាចបំពេញការបំពេញ បង្កើតលទ្ធផល និងដំណើរការផ្សេងៗទៀតដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
    2.ផលិតផលដែលមានរាងខុសៗគ្នា (រាងមូល ការ៉េ រាងពងក្រពើ ត្រីកោណ បេះដូង និងរាងពិសេសផ្សេងទៀត) អាចផលិតបានដោយការផ្លាស់ប្តូរផ្សិតផ្សេងៗគ្នា។