ការដាក់ពាក្យផលិតផល

ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានចូលរួមជាចម្បងនៅក្នុងការបង្កើត patty, ការកាត់សាច់, ថ្នាំកូតសាច់និងឧបករណ៍កែច្នៃផ្សេងទៀត។