វិញ្ញាបនប័ត្រ

ម៉ាស៊ីនស្រោប

ម៉ាស៊ីនស្រោប

ម៉ាស៊ីនផ្លុំម្សៅ

បើកម៉ាស៊ីនម្សៅ

ឧបករណ៍លាយ

ឧបករណ៍លាយ

ខ្សែក្រវ៉ាត់សុទ្ធ

ខ្សែក្រវ៉ាត់សុទ្ធ

ឧបករណ៍កាត់

ឧបករណ៍កាត់

អ្នកកាត់ឆ្នូត

អ្នកកាត់ឆ្នូត

ម៉ាស៊ីនបង្វិល

ម៉ាស៊ីនបង្វិល

អេក្រង់ញ័រ

អេក្រង់រំញ័រ